Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10) Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Cập nhật ngày: 15/10/2020 08:20 (GMT +7)
 Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi với các đảng viên thuộc Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Mỏ Chè (T.P Sông Công) bên lề buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9-2020 của Chi bộ. Ảnh: TL
Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi với các đảng viên thuộc Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Mỏ Chè (T.P Sông Công) bên lề buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9-2020 của Chi bộ. Ảnh: TL

Đảng ta đã khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.

Từ thực tế cho thấy, thời gian qua, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy, các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thành các quy chế, quy định, nguyên tắc sinh hoạt; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Thực hiện dân chủ trong Đảng góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tạo sức mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, chú trọng lấy ý kiến trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án, nhất là các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Cùng với đó, tăng cường tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, nhân dân, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết đơn thư kiến nghị của doanh nghiệp và nhân dân; lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công chức có tinh thần phục vụ ngày càng tốt hơn; chú trọng đánh giá, phân tích và cải thiện sự hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, dân chủ trong các loại hình tổ chức có nhiều chuyển biến rõ nét. Các doanh nghiệp quan tâm hơn đến đối thoại định kỳ với người lao động. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở nhiều nơi được nâng cao đáng kể chất lượng hoạt động, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được nâng lên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia giám sát người đứng đầu, cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân. Từ những hoạt động của khối MTTQ các cấp, nhân dân đã tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền. Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở những năm qua đã góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân. Nhân dân tích cực tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đơn vị; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa toàn diện và vững chắc. Có địa phương, cơ sở việc công khai các nội dung theo quy định chưa đầy đủ, một số nội dung cần công khai để nhân dân biết và bàn bạc, đóng góp còn hình thức. Có chủ trương, chương trình, dự án chưa thực hiện tốt việc công khai lấy ý kiến của nhân dân, nên chưa tạo được sự đồng thuận, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, tái định cư dẫn đến khiếu kiện đông người, bức xúc kéo dài ở một số địa phương. Việc giải quyết đề xuất, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp có nơi còn chậm; người đứng đầu một số địa phương chưa quan tâm đến đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết phản ánh, khiếu nại của người dân...

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là nội dung rất quan trọng gắn liền với nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Chính vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, toàn tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác dân vận:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ tại mỗi địa phương, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Việc thực hiện Quy chế dân chủ và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để thực hiện tốt trách nhiệm này, trước hết, mỗi cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước cần thấm nhuần và nhận thức sâu sắc bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  trong thực hiện Quy chế dân chủ. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ. Từng đồng chí bí thư cấp ủy, từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Năm là, tiếp tục phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng. Mở rộng dân chủ trong Đảng còn là một nội dung cơ bản để đổi mới Đảng và thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa toàn xã hội và phát huy mọi sáng kiến, trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Để thực hành dân chủ trong Đảng thì các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các quan điểm, đường lối của Đảng về thực hành dân chủ; đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Dương Xuân Hùng
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, quy định Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Số 108/Tháng 10 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE