Năm 2018, nhiều địa phương trong tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; an ninh-quốc-phòng, xây dựng Đảng...

* Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác quản lý đô thị, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Nhờ đó, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực. Cụ thể: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2018 ước đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 2.700 tỷ đồng, đạt trên 145% kế hoạch tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, hộ cận nghèo là 1,13% (vượt kế hoạch đề ra); kết nạp 451 đảng viên mới...

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, Thành phố, các dự án phát triển đô thị trên địa bàn...

* Đối với huyện Đồng Hỷ, hầu hết chỉ tiêu kinh tế-xã hội cũng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn ước đạt trên 3.700 tỷ đồng, vượt 0,54% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; thu ngân sách trong cân đối năm trên địa bàn ước đạt 1.231 tỷ đồng, vượt 1,48% dự toán huyện giao; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.129 tấn, vượt 19,54% kế hoạch…

Công tác văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, khoảng 2.200 lao động được tạo việc làm mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt gần 5%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với Dự án Khu hành chính mới của huyện, tính đến ngày 27-11-2018, huyện Đồng Hỷ đã chi trên 100 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu hành chính mới.

Năm 2019, huyện Đồng Hỷ xác định mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát triển du lịch; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn, đặc biệt là Khu hành chính mới của huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trên các lĩnh vực…

Nhóm P.V