Ngày 6/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 Hội nghị trực tuyến kết nối với 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với gần 25 nghìn cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp tham dự. Riêng điểm cầu Thái Nguyên có trên 1,5 nghìn cán bộ công đoàn chủ chốt trên toàn tỉnh tham dự.  

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất, sáng tạo các nội dung nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch LĐLĐVN trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới…

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 26/9 đã thông qua Nghị quyết với các khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hoàng Hưng