Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm thực hiện. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều tiến hành rà soát những mô hình “Dân vận khéo” đã xây dựng; phân loại những mô hình tốt, đạt hiệu quả cao để nhân rộng, củng cố những mô hình hoạt động yếu, chưa hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hoá, triển khai thực hiện các phong trào thi đua bằng những kế hoạch cụ thể, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp, mô hình phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ trong từng giai đoạn và đã đưa phong trào dân vận khéo phát triển sâu rộng hơn… Kết quả, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 6.496 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ năm 2009 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị, biểu dương gần 1.000 điển hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo” trên địa bàn tỉnh, như: Hội nghị biểu dương cán bộ “Dân vận khéo” người dân tộc thiểu số; Hội nghị biểu dương cán bộ cốt cán tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hội nghị biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giai đoạn 2011-2015… Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng các chuyên mục, các phóng sự về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng tuyên truyền về các mô hình điển hình trên các lĩnh vực, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Hằng Nga