Năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện thanh tra đối với 71 doanh nghiệp (đạt 109% kế hoạch năm). Tổng số tiền truy thu và tiền phạt là 11,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền truy thu, truy hoàn thuế 8,1 tỷ đồng; tiền phạt vi phạm hành chính là 3,2 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan thuế đã yêu cầu doanh nghiệp phải điều chỉnh số tiền giảm lỗ 28,8 tỷ đồng; điều chỉnh giảm khấu trừ sau thanh tra 2,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh cũng đã kiểm tra hồ sơ người nộp thuế tại trụ sở cơ quan Thuế được trên 9,5 nghìn hồ sơ, trong đó, có 21 hồ sơ cần điều chỉnh; số còn lại được chấp nhận sau kiểm tra; số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng sau kiểm tra là 155,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đã kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 618 cuộc, đạt 111% kế hoạch được Tổng Cục thuế giao. Qua kiểm tra, đã kiến nghị tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 21 tỷ đồng. Trong đó, tiền truy thu là trên 14 tỷ đồng; số tiền truy hoàn gần 300 triệu đồng; số tiền phạt trên 6 tỷ đồng. Cùng với đó, đề nghị doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm lỗ sau kiểm tra trên 92 tỷ đồng; số tiền điều chỉnh giảm khấu trừ gần 44 tỷ đồng.

Hạ Liên